Home Page Image
  Dr. P.C.M. Bosschool Tamboersbosjeschool
 
 


Geschiedenis

De bouw en opening van de school

De school is gebouwd op een plaats, die in Arnhem als “Het Tamboersbosje” bekend stond
In de 19e eeuw was het een exercitieplaats voor militairen. De heuvel onder de gymnastiekzaal was het restant  van de vestingwerken, die daar in het begin van de 18e eeuw door Menno van Coehoorn waren aangelegd. Ook de knik in het gebouw verwijst naar deze oude vestingwerken.


Het Tamboersbosje wordt afgegraven voor de bouw van de nieuwe school. Deze foto is waarschijnlijk in 1916 genomen. Foto Gemeentearchief Arnhem

Het een goed gebruik maken van de mogelijkheden, die de bouwplaats bood, was een karakteristieke eigenschap van de architect ir H.F. Mertens. Ook besteedde hij aandacht in zijn ontwerp aan een historische plek die bebouwd moest worden. Daarom ook situeerde hij de verbindingsgang van de klaslokalen aan de zuidzijde van de school, dwz aan de kant van het station. Hierdoor zouden de leerlingen van de school in hun klaslokalen minder last hebben van het stationslawaai.


De voorgevel van de school aan het Tamboersbosje in 1918. Dit is de enig bekende foto van de school in zijn oorspronkelijke vorm, dus met acht klaslokalen. Foto Ned. Architectuurinstituut Rotterdam


De vijfde klas in 1926 met R. van den Berg, het hoofd van de school. Foto Mevr E. Verheij-Bijl, Voorschoten

De verbouwing in 1927

De school werd in september 1917 in gebruik genomen door openbare lagere school 21. In 1927 was het gebouw al te klein. Daarom werd besloten de klassenvleugen met tweemaal twee leslokalen te verlengen. Zo ontstond het gebouw met zijn imposante vleugel, dat zovelen gekend hebben. Er kwamen nu twee scholen in het gebouw, beneden school 21 en boven school 21A, ieder met een eigen speelplaats. Het gymnastieklokaal werd gezamenlijk gebruikt.     
  

Waarschijnlijk ter gelegenheid van de opening van school 21A werd deze foto gemaakt. Vlnr R. Rothuis, Mej. J.J. Koning, Mej. G. van Engelen, Mej. E.W.M. Brinkerink, en A.J.W. Klaassen. Zittend het schoolhoofd T. van der Giessen. Deze foto kwam te laat beschikbaar en kon daardoor niet in het boek worden opgenomen.
 

De oorlogsperiode

In juli 1942 werd de school door de Duitsers gevorderd. De leerlingen kregen les in de openbare school aan de Schilderstraat en later in de kleuterschool aan de Mauritsstraat. Na de oorlog hebben ook Canadezen in de school gezeten.  Na de oorlog raakte de school echt overbevolkt. Klassen met meer dan 40 leerlingen waren geen uitzondering.


Onbewust van de grote veranderingen, die gaan komen, spelen de kinderen op de speelplaats van de “benedenschool”, zomer 1953. Foto Gemeentearchief Arnhem

Grote veranderingen na 1950

Op de speelplaats van de “benedenschool” werd in 1955 een tweetal noodlokalen neergezet om de ruimtenood van de school te lenigen.  Tevens werd besloten een nieuwe school te bouwen aan de Nicolaas Maesstraat/Zijpendaalseweg. Bovendien zocht de gemeente naar huisvesting voor de kort tevoren opgerichte school voor slechthorende kinderen. In november 1953 verhuisde de “bovenschool” , de oude school 21A, naar dit nieuwe gebouw aan de Nicolaas Maesstraat .

De komst van de Dr P.C.M. Bosschool

In 1953 kreeg deze nieuwe school voor slechthorende kinderen, die in 1952 was opgericht, 3 lokalen in het gebouw van de school. In 1955 werd de gehele “bovenschool” aan deze nieuwe school ter beschikking gesteld. De school wilde graag in de nabijheid van het station gehuisvest worden omdat veel leerlingen van buiten Arnhem met het openbaar vervoer naar school kwamen.


De groep van Mej. M.M. Keijzer in 1955/56. De kinderen dragen alle de gehoorapparaten, zoals die er toen uitzagen. Foto Mej. M.M. Keijzer, Arnhem

Het einde van de openbare school.

In 1961 had de overgebleven “benedenschool” de naam “Rembrandtschool” gekregen. De school kampte met teruglopende leerlingen aantallen  Daarom werd door het gemeentebestuur in 1964 besloten, de reeds verhuisde school 21A, die inmiddels de naam “Pieter Brueghelschool” had gekregen te laten verhuizen naar de Bauerstraat. De Rembrandtschool fuseerde met deze school en verliet het gebouw aan het Tamboersbosje. Aan de Bauerstraat bestaat de Pieter Brueghelschool nog steeds.


De benedengang van de school in de periode van de Dr P.C.M. Bosschool. Foto Dr P.C.M. Bosschool, Arnhem

De Dr Bosschool krijgt het gehele gebouw

In 1964 kreeg de Dr Bosschool de beschikking over het gehele gebouw. Dat was wel nodig ook, want in 1962 was de school uitgebreid met een ULO-school. De steeds toenemende aktiviteiten van de school waren er de oorzaak van het gebouw opnieuw te klein werd. R kwam naschoolonderwijs, bedoeld voor de kinderen, die naar het vervolgonderwijs waren doorgestroomd. Ook was er veel behoefte aan kleine ruimtes voor psychologen, audiologen enz. In 1964 kwam er ook een kleuterschool in het gebouw, uiteraard speciaal voor slechthorende kinderen. Als gevolg hiervan werd de school voortdurend intern verbouwd. Ook kwamen uitbreidingsplannen van de school aan de orde, die echter geen van alle zijn  doorgegaan. In 1977 kon de ULO-school naar de Hommelseweg verhuizen.


De zuidgevel van de gymnastiekzaal, de fraaiste gevel van de school. Foto Gelders Genootschap, Arnhem

Het laatste verbouwingsplan

In 1985 werd een verbouwingsplan opgesteld, waarbij de speelplaats van de oude “benedenschool” gedeeltelijk zou worden bebouwd. Omdat door de gemeente al jaren geen onderhoud meer aan de school was gepleegd was de onderhoudssituatie van de school zeer slecht geworden. Hierdoor werd de verbouwing erg duur. Het bestuur van de Dr Bosschool besloot daarom dat nieuwbouw een betere optie was. Een geschikt terrein werd gevonden naast de Mavo aan de Hommelseweg. In 1994 kon de Dr Bosschool naar haar nieuwe huisvesting vertrekken. Dat betekende het einde van het markante gebouw als school.

De Stichting atelierbeheer SLAK

Deze stichting stelt ateliers beschikbaar aan kunstenaars en kon het gebouw na het vertrek van de Dr Bosschool huren. De kunstenaars die een klaslokaal ter beschikking kregen waardeerden hun ruime behuizing ook in verband met het noorderlicht dat de lokalen binnenkwam. Ook werd de school bewoond door een beheerdersechtpaar en een van de kunstenaars. In verband met de aanstaande afbraak van de school moesten zij eind augustus 1999 vertrekken


De voorzijde van de lokalenvleugel van de school in de tijd, dat de Stichting SLAK in het gebouw huisde. Foto Gelders Genootschap, Arnhem

 De afbraak van het schoolgebouw

In verschillende rapportages van deskundigen werd benadrukt dat het monumentale karakter van het schoolgebouw behoud zeker rechtvaardigde. Het gebouw stond echter de verbreding van de Amsterdamseweg in de weg en daarom besloot het gemeentebestuur, dat het prachtige schoolgebouw maar gesloopt moest worden. Of behoud mogelijk zou zijn geweest met het ongedaan maken van de verbouwing van 1927 is zelfs niet onderzocht. In oktober 1999 werd de school afgebroken.  Arnhem was weer een architectonisch prachtig gebouw armer!


   
© Webdesign by Ardjan